วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร (อดีตเสือดำ)

คาถาหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร (อดีตเสือดำ)
คาถามหาจินดามนต์ ค้าขายรุ่งเรือง
ปัญฺจะโมนิยา สุวะนัง วิถี โยสุวะโน ชาโต ธรรมมา จัตตังวา บุปผัง วาทังวา ราชะกุมาโรวา ราชากุมารีวา บัณฑิตโตวา บัณฑิตโจวา อิทธิโยวา ปิโสวาทา สะ ตาสีตาสัง พรมฺมณีวา พรมํมณีวา
สะมะเนโรวา ณ ราจุมา เอหิ เอหิ มานิ มามา ณ อะอุเมตตา จะ มหาเสนา ณ อะอุเมตตา จะ มหาชะนา ณ อะอุเมตตา จะ มหาราชา ณ อะอุเมตตา จะ มหาราชินี วาสัพพะ สเหน่หา จะ ปุชิตา สัพพะ ตุนา เมตตา จิตติ จิตตัง ภะวัน ตุตะระเตหิ จิตตัง มณีมา ปวงประชา เห็นหน้าข้าพเจ้า เมตตา จิตตัง มนุษย์ตัง หิยัง คะติตัง ภะเวราชา สัพเพ ชะนาพะหู ชะนา ตะเปติสา ตะมาคะตา การะโภชนา วิ การะโภชนา เอหิ มะมา เอหิ อิถถี เอหิ สะมาพรมฺมา อาภะ ลาภา เอหิ เอหิ เอหิ อิยังมามะ เอหิ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น